Regulamin | Obozy i Wyjazdy Dżamp

Regulamin


Ogólny regulamin organizacyjny obozu „Dżamp 2019”


Część I

Organizacja obozu


Art. 1

Organizatorem obozu jest Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości”. Obóz organizowany jest na zlecenie uczelni.

Art. 2

Uczestnicy obozu zakwaterowani są w HOTEL ZIMNIK LUKSUS NATURY **** HOTEL ZIMNIK *** 34-324 LIPOWA, 990 zwanym dalej Ośrodkiem.


Art. 3

W trakcie trwania obozu Organizator realizuje program, w którego skład wchodzą:

 1. Zajęcia szkoleniowe;
 2. Zajęcia warsztatowe;
 3. Zajęcia sportowe;
 4. Zajęcia rehabilitacyjne;
 5. Wycieczki piesze i autokarowe;
 6. Elementy rozrywkowe.

Organizator informuje uczestników o bieżącym programie wywieszając na tablicy ogłoszeniowej w recepcji harmonogram dnia.

Art. 4

Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych przez Organizatora.


Art. 5

 1. Każdy uczestnik otrzymuje identyfikator z imieniem i nazwiskiem.
 2. Uczestnik ma obowiązek noszenia identyfikatora przy sobie oraz okazania go na żądanie Organizatora lub pracowników Ośrodka.
 3. Uczestnik otrzymuje koszulkę obozową.
 4. Organizator może zwrócić się z prośbą o uczestnictwo w wybranych elementach programu w koszulce obozowej.


Część II

Zakwaterowanie uczestników


Art. 6

Organizator zakwateruje Uczestników w Ośrodku uwzględniając w pierwszej kolejności wymagania zdrowotne, następnie, jeśli będzie taka możliwość indywidualne preferencje uczestników.

Art. 7

Uczestnicy zakwaterowani w pokoju w Ośrodku ponoszą solidarną odpowiedzialność za stan pokoju i są zobowiązani do solidarnego pokrycia kosztów ewentualnych szkód przez siebie wyrządzonych.

Art. 8

Za utrzymanie czystości i porządku w pokoju odpowiedzialni są uczestnicy zakwaterowani w pokoju.


Art. 9

Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem Hotelu, instrukcją bezpieczeństwa oraz ich przestrzegania.


Część III

Organizacja zajęć


Art. 10

 1. Uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych przez Organizatora nie jest obowiązkowe. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zajęć.
 2. Uczestnicy będący studentami Politechniki Wrocławskiej mają obowiązek uczestniczyć w jednym z wybranych  szkoleń przewidzianych w ramach zajęć szkoleniowych.
 3. Ostateczny program uczestnicy otrzymają na 5 dni przed wyjazdem.


Art. 11

Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w zajęciach Uczestnikowi, który:

 1. Nie przestrzega poleceń osoby prowadzącej zajęcia;
 2. Znajduje się pod wpływem alkoholu;
 3. Poprzez swoje niewłaściwe zachowanie uniemożliwia lub znacznie utrudnia prowadzenie zajęć;


Część IV

Podróże autokarem


Art. 12

W czasie podróży autokarem uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń Organizatora oraz kierowcy autokaru;


Art. 13

W trakcie podróży autokarem bezwzględnie zabrania się picia napojów alkoholowych i palenia
tytoniu.


Część V

Wycieczki


Art. 14

Udział w wycieczkach jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z wycieczki z powodów kondycji psychofizycznej.
Art. 15

Organizator może odmówić możliwości udziału w wycieczce uczestnikowi znajdującemu się w stanie po spożyciu alkoholu.
Art. 16

W trakcie wycieczki uczestnicy zobowiązani są do:

 1. Posiadania dowodu osobistego lub ważnego paszportu
 2. Przestrzegania poleceń przewodnika i Organizatora

Art. 17

W trakcie wycieczki autokarowej Organizator informuje uczestników o miejscach postoju o godzinach odjazdu autokaru z każdego z tych miejsc. Jeżeli uczestnik nie był w stanie usłyszeć informacji o miejscu i godzinie odjazdu autokaru zobowiązany jest zapytać o to Organizatora.

Art. 19

Uczestnik, który w trakcie wycieczki nie stawi się o wyznaczonym przez Organizatora czasie w miejscu zbiórki powodując opóźnienie wycieczki może zostać obciążony kosztami wynikającymi z tego opóźnienia.

Art. 19

W przypadku, gdy uczestnik nie stawi się w miejscu odjazdu autokaru w ciągu 2 godzin od planowanej godziny odjazdu oraz w żaden sposób nie powiadomi Organizatora o przyczynach spóźnienia i czasie przybycia, autokar z pozostałymi uczestnikami będzie kontynuować wycieczkę. O zaistniałej sytuacji zostanie powiadomiona Policja oraz konsulat Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli sytuacja zajdzie poza granicami RP.

Część VI

Zasady bezpieczeństwa


Art. 20

Uczestnik przed wzięciem udziału w zajęciach lub wycieczce zobowiązany jest powiadomić Organizatora o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych utrudniających lub uniemożliwiających wzięcie udziału w zajęciach lub wycieczce.
Art. 21

Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika korzystającego z basenu, siłowni, sauny w czasie, gdy ratownik lub rehabilitant nie pełnią dyżuru w danym miejscu.
Art. 22

Zabrania się korzystania z basenu, sauny, siłowni uczestnikom znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
Art. 23

Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników dobrowolnie rezygnujących z udziału w zajęciach i wycieczkach.


Część VII

Kary dyscyplinarne


Art. 24

Organizator może dyscyplinarnie usunąć uczestnika z obozu w następujących przypadkach:

 1. Spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu w autokarze lub zachowania stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa innych pasażerów autokaru,
 2. Niszczenia mienia będącego własnością Ośrodka, Organizatora lub innych osób;
 3. Nadużywania alkoholu
 4. Istnieniu podejrzeń o popełnieniu przestępstwa w trakcie trwania obozu;
 5. W przypadku każdego zachowania, które powodowałoby konieczność wezwania organów porządkowych (policji, straży miejskiej, straży granicznej itp.)


Art. 25

Dyscyplinarne usunięcie uczestnika obozu w trakcie podróży jest równoznaczne z koniecznością opuszczenia przez uczestnika autokaru w czasie najbliższego postoju pojazdu;

Część VIII, Odpowiedzialność finansowa uczestnika
(dot. Studentów Politechniki Wrocławskiej)

Art. 26

 1. Uczestnicy, którzy zrezygnują bez istotnego powodu przed wyjazdem bądź w jego trakcie, mogą zostać przez swoją uczelnie obciążeni kosztami uczestnictwa pokrywanymi przez uczelnie.
 2. Za istotne powody rozumie się trudności zdrowotne poświadczone przez lekarza, śmierć bliskiej osoby oraz inne wypadki losowe nie zawinione przez uczestnika.

 

Regulamin Obozu dla Studentów Politechniki Wrocławskiej