Regulamin | Obozy i Wyjazdy Dżamp

Regulamin


Ogólny regulamin organizacyjny obozu „Dżamp 2020”


Część I

Organizacja obozu i zasady ogólne

Art. 1
Organizatorem obozu „Dżamp” jest Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do
kształcenia „Twoje nowe możliwości”. Obóz organizowany jest na zlecenie Uczelni
Wyższych.
Art. 2
Uczestnicy obozu zakwaterowani zostaną w HOTELU ZIMNIK LUKSUS NATURY
**** HOTEL ZIMNIK *** 34-324 LIPOWA 990, zwanym dalej Ośrodkiem.
Art. 3
Organizator zapewnia Uczestnikom obozu dojazd do Ośrodka z miejsca zbiórki i powrót.
Godziny przejazdów i miejsca zbiórek zostaną podane przez Organizatora. Uczestnik
zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na miejscu zbiórki. W przypadku spóźnienia
Uczestnik może być zobligowany do zorganizowana dojazdu do Ośrodka lub powrotu we
własnym zakresie i na własny koszt.
Art. 4
1. W trakcie trwania obozu Organizator realizuje program, w którego skład wchodzą:
1) zajęcia szkoleniowe,
2) zajęcia warsztatowe,
3) zajęcia sportowe,
4) wycieczki piesze i autokarowe,
5) elementy rozrywkowe.
2. Szczegółowy program obozu Uczestnicy otrzymają na 5 dni przed jego rozpoczęciem.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie obozu
(przykładowo jeśli na przeprowadzenie pewnych elementów programu nie pozwolą
warunki pogodowe). Z tego tytułu nie przysługują Uczestnikowi żadne roszczenia.
4. Organizator będzie informował Uczestników na bieżąco o programie obozu wywieszając
harmonogram dnia na tablicy ogłoszeniowej znajdującej się w recepcji Ośrodka.
Art. 5
Uczestnicy obozu zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych przez Organizatora i
poleceń kadry obozu.
Art. 6
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport.
2. Uczestnicy będący studentami zobowiązani są posiadać również ważną legitymację
studencką i orzeczenie o niepełnosprawności.
Art. 7
1. Uczestnik deklaruje, że zapoznał się z wstępnym programem obozu, a jego stan zdrowia
umożliwia mu udział w obozie.
2. Uczestnik zobowiązuje się dbać o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób
uczestniczących w obozie. Celem zapewnienia tej ochrony Uczestnicy w szczególności:
1) informują Organizatora o swoim stanie zdrowia (w tym w szczególności o
uczuleniach, chorobach, których uaktywnienie w trakcie trwania obozu może stanowić
zagrożenie dla zdrowia/życia bądź wymaga szczególnego postępowania względem
Uczestnika), a także o przyjmowanych lekach, konieczności korzystania z pomocy
osób trzecich, o potrzebie stosowania specjalnej diety,
2) w trakcie trwania obozu informują Organizatora o każdym pojawieniu się objawów
pogarszania się ich stanu zdrowia, czy o doznanych urazach,
3) zobowiązani są zabrać ze sobą niezbędne lekarstwa, których posiadanie
uzasadnione jest ich stanem zdrowia, a w szczególności zdiagnozowanymi
chorobami.
3. W przypadku odmowy udzielenia Organizatorowi informacji o których mowa w ust. 2 i w
art. 31 i 32 Regulaminu, a także udzielenia mu informacji niepełnych bądź
nieprawdziwych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek powikłania
zdrowotne bądź pogorszenie się stanu zdrowia Uczestnika, które mogą być skutkiem
jego udziału w Obozie, w tym w szczególności udziału w poszczególnych formach
aktywności objętych programem Obozu.
Art. 8
1. Uczestnik obozu zobowiązany jest do:
1) kulturalnego zachowania i respektowania zasad współżycia społecznego,
2) dbania o czystość i porządek w miejscach, w których będzie przebywać.
2. W trakcie trwania obozu obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania środków
odurzających i nadużywania alkoholu.
3. Uczestnik obozu zobowiązany jest dbać o swój bagaż i przedmioty wartościowe (w tym
pieniądze). Organizator nie odpowiada za dobra materialne Uczestników, w
szczególności pieniądze, urządzenia mobilne, telefony komórkowe itp. pozostawione bez
opieki.Organizator nie odpowiada za pojazdy prywatne Uczestników pozostawione na
parkingu niestrzeżonym.
4. Uczestnicy obozu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone
przez siebie szkody.
Art. 9
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Uczestnikowi udziału w niektórych formach 
aktywności objętych programem obozu:
1) w przypadkach zagrażających zdrowiu lub życiu tego Uczestnika, bądź innych
Uczestników lub osób trzecich ( w szczególności gdy stan zdrowia Uczestnika nie
pozwala na bezpieczny w nich udział, bądź jego stan wskazuje na odurzenie
alkoholem bądź innymi substancjami psychoaktywnymi) ,
2) w sytuacjach, w których okoliczności wskazują na możliwość wywołania szkody
innym Uczestnikom bądź osobom trzecim.
Art. 10
1. Uczestnik otrzymuje koszulkę obozową.
2. Organizator może zwrócić się z prośbą o uczestnictwo w wybranych elementach
programu obozu w koszulce obozowej.
Art. 11
1. Nad przebiegiem obozu, realizacją jego programu i bezpieczeństwem Uczestników
czuwają wyznaczone przez Organizatora osoby – Kadra Obozu.
2. Członkowie Kadry sprawują czasowe dyżury, w trakcie których pełnią swoje obowiązki i
w tym czasie noszą przy sobie niebieski identyfikator z imieniem i nazwiskiem.
3. Informacje o godzinach dyżurów Członków Kadry wywieszone będą na drzwiach biura
obozu.
4. Uczestnicy zobligowani są szanować czas prywatny osób będących członkami Kadry
poza godzinami ich dyżurów.
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Organizatorze należy przez to rozumieć
również kadrę obozu.
Art. 12
1. Organizator obozu nie zapewnia Uczestnikom usług opiekuńczych.
2. W sytuacji gdy Uczestnik wymaga usług opiekuńczych zobowiązany jest zapewnić sobie
te usługi na czas trwania obozu we własnym zakresie.

Część II

Zakwaterowanie Uczestników i wyżywienie

Art. 13
Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminami obowiązującymi na terenie
obiektu, w którym są zakwaterowani (w tym przepisami bhp, instrukcją bezpieczeństwa) oraz
ich przestrzegania.
Art. 14
Organizator zakwateruje Uczestników w pokojach uwzględniając w pierwszej kolejności
wymagania zdrowotne, następnie, jeśli będzie taka możliwość indywidualne preferencje
Uczestników.
Art. 15
1. Uczestnicy mają zapewnione pełne wyżywienie w postaci śniadania, obiadu i kolacji.
W przypadku całodniowych wycieczek w miejsce obiadu i kolacji może zostać
zaserwowany jeden posiłek.
2. Dla Uczestników wymagających specjalnej diety ze względów zdrowotnych posiłki
przygotowywane będą indywidualnie.
Art. 16
1. Za utrzymanie czystości i porządku w pokoju odpowiedzialni są Uczestnicy
zakwaterowani w tym pokoju.
2. Uczestnicy zakwaterowani w jednym pokoju ponoszą solidarną odpowiedzialność za stan
pokoju i są zobowiązani do solidarnego pokrycia kosztów ewentualnych szkód przez
siebie wyrządzonych.

Część III

Organizacja zajęć

Art. 17
1. Uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych przez Organizatora nie jest obowiązkowe.
Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zajęć z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczestnicy będący studentami Politechniki Wrocławskiej mają obowiązek wybrania
minimum dwóch ścieżek tematycznych szkoleń i aktywnego uczestnictwa w nich.
Z powodu złego stanu psychofizycznego Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w ww.
zajęciach obowiązkowych.
Art. 18
1. Uczestnicy deklarujący udział w zajęciach zobowiązują się do punktualnego stawienia się
na zajęciach.
2. Uczestnik w trakcie trwania zajęć ma obowiązek przestrzegać poleceń osoby
prowadzącej zajęcia.

Część IV

Podróże autokarem

Art. 19
Organizator zapewnia Uczestnikom przejazdy środkami transportu dostosowanymi do
potrzeb osób poruszających się na wózkach.
Art. 20
1. W czasie podróży autokarem Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń
Organizatora oraz kierowcy autokaru.
2. W trakcie podróży autokarem bezwzględnie zabrania się picia napojów alkoholowych,
palenia tytoniu, zażywania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych i innych zachowań
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa dla pasażerów i kierowcy autokaru.

Część V

Wycieczki

Art. 21
Udział w wycieczkach jest dobrowolny. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z danej wycieczki
z powodu złej kondycji psychofizycznej.
Art. 22
W trakcie wycieczki Uczestnicy zobowiązani są do:
1) posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu,
2) posiadania ważnej legitymacji studenckiej i orzeczenia o niepełnosprawności (w
przypadku studentów ),
3) przestrzegania poleceń przewodnika, kierowcy i Organizatora i
4) przestrzegania ustalonego harmonogramu wycieczki.
Art. 23
1. Przed rozpoczęciem wycieczki Organizator informuje Uczestników o szczegółowym
harmonogramie wycieczki.
2. W trakcie wycieczki autokarowej Organizator przekazuje Uczestnikom informacje o
miejscach postoju, o godzinach odjazdu autokaru z każdego z tych miejsc. Jeżeli
Uczestnik nie był w stanie usłyszeć informacji o miejscu i godzinie odjazdu autokaru
zobowiązany jest dopytać o to Organizatora.
Art. 24
Uczestnik, który w trakcie wycieczki nie stawi się o wyznaczonym przez Organizatora czasie
w miejscu zbiórki powodując opóźnienie wycieczki może zostać obciążony
kosztami wynikającymi z tego opóźnienia.
Art. 25
W przypadku, gdy Uczestnik nie stawi się w miejscu odjazdu autokaru w ciągu 2 godzin od
planowanej godziny odjazdu oraz w żaden sposób nie powiadomi Organizatora o
przyczynach spóźnienia i czasie przybycia, autokar z pozostałymi Uczestnikami będzie
kontynuować wycieczkę. O zaistniałej sytuacji zostanie powiadomiona Policja oraz konsulat
Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli sytuacja zajdzie poza granicami RP.
Art. 26
Podczas zwiedzania obiektów kulturalnych Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania
regulaminów obowiązujących w tych obiektach.
Art. 27
Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu odwołujące się do Ośrodka obowiązują
także w odniesieniu do Obiektu, w którym Uczestnicy zostaną zakwaterowani w czasie
trwania dwudniowej wycieczki zagranicznej.

Część VI

Zasady bezpieczeństwa

Art. 28
Organizator zapewnia ubezpieczenie grupowe NNW Uczestników obozu.
Art. 29
Apteczka z artykułami pierwszej pomocy znajduje się u kadry obozu pełniącej dyżur, a także
w recepcji Ośrodka.
Art. 30
W sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowotnego Organizator podejmie działania w celu
udzielenia Uczestnikowi pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwania odpowiednich służb
ratunkowych.
Art. 31
Uczestnik przed wzięciem udziału w zorganizowanych zajęciach, wycieczce bądź
elementach rozrywkowych obozu zobowiązany jest powiadomić Organizatora o wszelkich
przeciwwskazaniach zdrowotnych uniemożliwiających lub utrudniających wzięcie w nich
udziału. Decydując się na udział w nich Uczestnik musi kierować się przede wszystkim
swoim stanem zdrowia. W sytuacji istnienia zagrożenia dla stanu zdrowia Uczestnika
zobowiązany jest on zrezygnować z udziału w danej formie aktywności.
Art. 32
Uczestnik biorący udział w zorganizowanych zajęciach, wycieczce bądź elementach
rozrywkowych zobowiązany jest sygnalizować na bieżąco Organizatorowi wszelkie
napotkane problemy, trudności, w tym potrzebę pomocy innych osób, a w szczególności jest
on zobligowany poinformować Organizatora o złej kondycji psychofizycznej.
Art. 33
Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników rezygnujących z udziału w
zorganizowanych zajęciach, wycieczce czy elementach rozrywkowychobozu.
Art. 34
Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo Uczestników oddalających się od
zorganizowanej grupy Uczestników lub opuszczających samodzielnie teren obiektu, w
którym zostali zakwaterowani.
Art. 35
1. Uczestnicy korzystają z atrakcji nieobjętych programem obozu, w szczególności z atrakcji
Kompleksu Rekreacyjnego Ośrodka (basenu, jacuzzi, sauny, łaźni, stref wellness, stref
Spa, siłowni) czy Terenów Rekreacyjnych Ośrodka (w tym boisk, plaży, basenu
zewnętrznego, trampoliny ) na własną odpowiedzialność i ryzyko. Decydując się na
korzystanie z nich Uczestnik musi mieć na względzie swój stan zdrowia, w tym własne
możliwości i umiejętności.
2. Uczestnik decydując się na korzystanie z poszczególnych atrakcji zapewnia, że jego stan
zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.
3. Z chwilą wejścia na teren Kompleksu Rekreacyjnego czy Teren RekreacyjnyOśrodka
Uczestnik akceptuje wszelkie obowiązujące tam regulaminy i zasady bezpieczeństwa
oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Zabrania się w szczególności korzystania z Kompleksu Rekreacyjnego czy Terenów
Rekreacyjnych Ośrodka Uczestnikom znajdującym się pod wpływem alkoholu, czy
środków odurzających.
5. W przypadku zaobserwowania uszkodzeń urządzeń bądź sprzętu na terenie Ośrodka
należy jak najszybciej zawiadomić personel Ośrodka i Organizatora oraz zaprzestać
korzystania z nich.
Art. 36
Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o każdym samodzielnym dłuższym
oddaleniu się od grupy Uczestników czy obiektu, w którym został zakwaterowany.

Część VII

Dyscyplinarne zakończenie udziału Uczestnika w Obozie

Art. 37
1. W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza gdy Uczestnik narusza regulamin obozu (mimo
upomnienia) lub łamie przepisy prawa, możliwe jest przedterminowe zakończenie jego
udziału w obozie. Z tego tytułu Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia, w
szczególności o zwrot opłaty pobranej na potrzeby realizacji programu integracyjno-rozrywkowego .
2. Organizator może dyscyplinarnie, przedterminowo zakończyć udział Uczestnika w obozie
w szczególności w następujących przypadkach:
a. spożywania napojów alkoholowych lub palenia tytoniu w autokarze lub innego
zachowania stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa dla innych pasażerów
autokaru czy kierowcy,
b. niszczenia mienia będącego własnością Ośrodka, Organizatora lub innych
osób,
c. nadużywania alkoholu,
d. zażywania środków odurzających,
e. istnienia podejrzenia popełnienia przestępstwa w trakcie trwania obozu;
f. w przypadku każdego zachowania, które powodowałoby konieczność
wezwania organów porządkowych (policji, straży miejskiej, straży granicznej
itp.)
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 i 2 koszty podróży powrotnej ponosi Uczestnik.
Art. 38
Dyscyplinarne usunięcie Uczestnika obozu w trakcie trwania wycieczki jest równoznaczne z
koniecznością opuszczenia przez Uczestnika autokaru w czasie najbliższego postoju
pojazdu.

Część VIII

Odpowiedzialność finansowa Uczestnika

Art. 39
1. Uczestnicy, którzy bez istotnego powodu zrezygnują z udziału w obozie przed jego
rozpoczęciem bądź w jego trakcie, mogą zostać obciążeni przez swoją Uczelnie Wyższą
kosztami zapewnienia im pobytu na obozie.
2. Za istotne powody rozumie się trudności zdrowotne poświadczone przez lekarza, śmierć
bliskiej osoby oraz inne wypadki losowe niezawinione przez Uczestnika.
3. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 1, nie jest zwracana Uczestnikowi
uiszczona przez niego opłata za część integracyjno-rozrywkową obozu.

Część IX

Zasady przetwarzania danych osobowych

Art. 40
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie na rzecz równego
dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości” z siedzibą we Wrocławiu, Grabiszyńska
163, lok. 210-215, dale zwany „Administratorem”.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i
Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Administrator Danych Osobowych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno
techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe Uczestników.
4. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych
osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie,
adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie oraz
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
5. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników: imię,
nazwisko, data urodzenia, PESEL, dane teleadresowe, wykształcenie, uczelnia, stopień i
rodzaj niepełnosprawności, dane o stanie zdrowia podane w ankiecie medycznej, a także
wizerunek oraz głos. 
6. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników w celu podjęcia działań
związanych z organizacją, realizacją, rozliczeniem i promowaniem obozu Dżamp , w tym
w celu wykonania umów na dofinansowanie obozu Dżamp przez Uczelnie Wyższe i
realizacji najwyższego poziomu usług wsparcia dla Uczestników, a także zapewnienia im
niezbędnej ochrony zdrowia i życia w sytuacji powstania zagrożenia w trakcie trwania
Obozu Dżamp.
7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Uczestnika
zgody, niemniej jednak brak podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska,
daty urodzenia, PESEL, danych teleadresowych, wykształcenia, uczelni, stopnia
niepełnosprawności uniemożliwi Uczestnikowi udział w Obozie.
8. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, uzupełnienia, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9. Uczestnikowi przysługuje także prawo do:
a. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;
b. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
c. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Kontakt w sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest także za
pośrednictwem maila : rodo@tnm.org.pl.
11. Dane osobowe Uczestników będą udostępniane wyłącznie podanym niżej kategoriom
odbiorców:
a. podmiotom zaangażowanym w organizację i realizację Obozu oraz finansującym
go – tj. kadra obozu, trenerzy, psychologowie, fizjoterapeuci, asystenci, obiekty
zapewniające zakwaterowanie, firma transportowa, uczelnie wyższe, towarzystwa
ubezpieczeniowe,
b. ratownikom medycznym, lekarzom i placówkom medycznym w przypadku
powstania sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia Uczestnika,
c. podmiotom publicznym, jeśli przekazanie danych będą uzasadniały przepisy
prawa.
12. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to
niezbędne tj. do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z odrębnych umów na
sfinansowanie obozu „Dżamp” obligujących do przechowywania dokumentów
związanych z udzieloną pomocą lub przez czas wymagany przepisami prawa, a w
przypadku danych o stanie zdrowia podanych w ankiecie medycznej do czasu
zakończenia obozu lub w przypadku zaistnienia na wyjeździe sytuacji zagrażającej życiu
bądź zdrowiu Uczestnika przez czas niezbędny do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Postanowienia końcowe
Art. 41
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje
Uczestników poprzez przesłanie zmienionego tekstu na adres poczty elektronicznej.